Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Boom voortgezet onderwijs voor zakelijke klanten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom VO en zakelijke klanten met betrekking tot de levering van Content en Diensten.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom VO zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom VO, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.
Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom VO of derden worden uitgegeven en door Boom VO al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, leermiddelen, toetsen en databanken.
Boom VO: Boom Voortgezet Onderwijs B.V., gevestigd te (9711 BB) Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 69499101.
Dienst: een door Boom VO aangeboden dienst die Boom VO in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Online Dienst of een cursus.
Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld.
Gebruiker: een natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Online Dienst.
Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom VO een Overeenkomst sluit.
Online Dienst: een Dienst waarbij Boom VO via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur online toegang tot Content verleent aan Klant.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom VO en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.
Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Online Dienst door Klant en Gebruiker.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Identiteit van Boom VO

Boom Voortgezet Onderwijs B.V.

Vestigingsadres:
Ubbo Emmiussingel 19
9711 BB Groningen
Telefoonnummer: 0522-235250

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@boomvo.nl
KvK-nummer: 69499101
Btw-nummer: NL857895679B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom VO en Klant.
 2. De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom VO uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom VO die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Boom VO is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom VO zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Bij wijzigingen van de Voorwaarden die een substantiële verslechtering van de juridische positie van Klant met zich meebrengen, is Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Boom VO zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De bestelling door Klant geldt als het aanbod.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Boom VO van een bestelling van Klant of feitelijke uitvoering van de Overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Boom VO. Boom VO is te allen tijde vrij om een bestelling van Klant af te wijzen.
 3. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

 

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

 1. Levering van Content en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Boom VO gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Boom VO kan prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
 3. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom VO aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom VO toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Boom VO is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boom VO maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Boom VO, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Boom VO.
 5. Boom VO is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Boom VO, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Boom VO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

 

Artikel 6 – Garantie en retourzendingen

 1. Boom VO staat ervoor in dat de Content en de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbiedingen vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke verplichtingen.
 2. Klant is gerechtigd om Content die geleverd is op een materiële drager binnen zeven dagen na ontvangst aan Boom VO retour te zenden. Boom VO accepteert retourzendingen uitsluitend indien zij de materiële drager ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon of factuur ontvangt en indien Klant bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mededeelt.
 3. Indien de retourzending voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid, zal Boom VO het door Klant betaalde bedrag binnen dertig dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

 

Artikel 7 – Klachten

 1. Klant dient klachten over de geleverde Content en/of Diensten binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk en voorzien van een duidelijke en volledige toelichting bij Boom VO in te dienen. Boom VO zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boom VO binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 8 – Levering, uitvoering en risico

 1. Levering van Content en hardware geschiedt door:
  1. bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of
  2. online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.
 2. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 3. Boom VO spant zich in om Content aan Klant te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Deze termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.
 4. Klant kan de Overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan dertig dagen.
 5. Boom VO behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Boom VO uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 – Privacy

 1. Voor zover Boom VO in het kader van de levering van Content en Diensten in de hoedanigheid van verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 2. Boom VO kan in het kader van de klantrelatie persoonsgegevens verwerken van werknemers of andere personen onder rechtstreeks gezag van Klant. Deze verwerking is beschreven in het Privacybeleid van Boom VO, dat beschikbaar is op de website van Boom VO. Klant draagt er zorg voor dat betreffende personen over dit gebruik geïnformeerd worden.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Boom VO is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boom VO wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boom VO komt.
 2. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 13 lid 1 genoemde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boom VO beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000.
 3. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 en 13 lid 2 geldt niet indien aan de zijde van Boom VO sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

 Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom VO en haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom VO door Boom VO aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 

Artikel 12 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 14 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom VO of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom VO en Klant.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of – in het geval dat Klant een zakelijke klant is – voor interne bedrijfsdoeleinden.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 15 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
  • Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;
  • Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;
  • Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt;
  • wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.
 6. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 12 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie -en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
 7. Boom VO of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 8. Boom VO of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 15, mag Boom VO de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom VO om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom VO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het webaccount.
 10. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

 

Artikel 13 – Verkoop Digitale Content door Klant

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
  • hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom VO een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
  • hij aan Boom VO een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
  • hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.
 1. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.

 

Artikel 14 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Boom VO kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
  1. Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
  2. aan Klant surséance van betaling is verleend;
  3. ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
  4. ten aanzien van Klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
  5. de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom VO aan een derde wordt overgedragen.
 2. Het in artikel 17 lid 1 bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom VO verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/of Dienst onmiddellijk eindigen.
 5. Boom VO is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 15 – Diversen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Groningen

Versie 18 januari 2019