Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden digitale content van Boom Voortgezet Onderwijs.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom voortgezet onderwijs (Boom VO) en Klant met betrekking tot het ter beschikking stellen van Digitale Content en gelden in aanvulling op de door Boom VO gehanteerde algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 – Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

Boom VO Boom Voortgezet Onderwijs B.V., gevestigd te (1017 JX) Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 69499101.
Digitale Content: alle Content als bedoeld in de algemene voorwaarden van Boom VO, voor zover deze in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld.
Gebruiksvoorwaarden:  deze Gebruiksvoorwaarden Digitale Content.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder – maar niet daartoe beperkt – auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten handelsnaamrechten, databankrechten, alsmede rechten op know how.
Klant:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boom VO een Overeenkomst sluit tot levering van Digitale Content.

 

Artikel 2 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Digitale Content berusten bij Boom VO of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content.

 

 1. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom VO en Klant.

 

 1. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of – in het geval dat Klant een zakelijke klant is – voor interne bedrijfsdoeleinden.

 

 1. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 2 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet.

 

 1. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
  1. Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;
  2. Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;
  3. Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt, en
  4. wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.

 

 1. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 2 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie -en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

 

 1. Boom VO of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

 

 1. Boom VO of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.

 

 1. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 2, mag Boom VO de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom VO om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom VO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het webaccount.

 

 1. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

 

Artikel 3 – Verkoop Digitale Content door Klant

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.

 

 1. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
  1. hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom VO een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
  2. hij aan Boom VO een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
  3. hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.

 

 1. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.