Zoek
Sluit dit zoekvak.

Alle informatie op deze website (daaronder worden begrepen ook alle websites behorende bij onderwijsboeken en –methoden van Boom voortgezet onderwijs), in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video – en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Boom voortgezet onderwijs, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. De informatie op de sites behorende bij onderwijsboeken en –methoden van Boom voortgezet onderwijs mag ook worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als leerling of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op deze website aanwezige of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom voortgezet onderwijs.